ασφαλιση

Έργων και κατασκευών

Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

Η ασφάλιση έργου αποζημιώνει τον ανάδοχο του για την αστική ευθύνη σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών προς τρίτους. Μπορεί όμως να προστεθεί κάλυψη για ζημιές που μπορεί να προέλθουν από ένα μεγάλο αριθμό κινδύνων.

Δεν υπάρχει προσδιορισμός των κινδύνων ενός έργου, γι’αυτό το λόγο αυτού του είδους τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ονομάζονται “Κατά παντός κινδύνου”.

Σημαντικό είναι ότι ο ανάδοχος του έργου καλύπτεται επίσης εκτός από την αστική ευθύνη προς τρίτους και για την εργοδοτική αστική ευθύνη. Τα εργατικά ατυχήματα σε τέτοιους χώρους εργασίας είναι συχνά και οι απαιτήσεις μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικές.

Ασφαλεια εργων

Είναι γνωστό πως οι μεγάλες έγνοιες και ευθύνες του εργολάβου – κατασκευαστή δεν περιορίζονται μόνο στις συνήθεις υποχρεώσεις με τις δημόσιες υπηρεσίες, τους υπεργολάβους, τους προμηθευτές ή με τον εργοδότη.

Είναι ευρύτερες και συνοδεύουν την κατασκευαστική – επιχειρηματική δραστηριότητα του. Σχετίζονται με κινδύνους ζημιών – αστοχιών στο κατασκευαζόμενο έργο καθώς και ατυχημάτων σε τριτους ή στο απασχολούμενο προσωπικό.

Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές πλήρωσαν ακριβά το τίμημα του τυχαίου ζημιογόνου γεγονότος, του ανθρώπινου κάθους, της ¨κακιάς ώρας”.

Το σύγχρονο εργαλείο που εξομαλύνει το βάρος αυτό είναι η ασφάλιση.